Mon Verd. Mundo Verde. Green Word

Jardí de somni fet realitat
Jardín de sueño hecho realidad
A dream of garden come true

L’empresa més completa de jardinería?

Món Verd / Mundo Verde / Green World es auto-considerada l’empresa més completa de jardinería de tota la Costa Brava per vàries raons.

Conseguim l’atenció més propera al client, ens fixem en cada racó del teu jardí, sabem recomanar-te sempre que és el millor per al teu jardí, pensem en el teu pressupost, en el què et pots permetre i en el que no, sabem negociar, sabem adaptar-nos i sempre tenim una altra opció. Busquem la màxima perfecció dins del gust de cada client, i la raó més rellevant, es què toquem tots els àmbits que comporten un jardí, des de què s’idea, fins què esta totalment mantingut.

Fem moltes feines que altres empreses prescindeixen, com treballs d’altura, creuats professionals, lligaments de planta a mesura, obres i manteniments de qualsevol dimensió, disseny, controlem bàsicament tot el teu sistema de reg automàtic, controlem tancats, gespes artificials i altres… Sobre tot, col·laborem amb altres empreses per a feines molt específiques.

Pots contactar-nos i demanar-nos allò que desitjis en relació al teu jardí al 647 215 111 o enviar-nos un correu a monverd@emailoficial.com, si t’interessa el nostre contingut pots trobar-nos a Instagram: @mon.verd.oficial o a Facebook: Món Verd / Mundo Verde / Green World.

La empresa más completa de jardinería?

Món Verd Verde / Mundo Verde / Green World se auto-considerada la empresa más completa de jardinería de toda la Costa Brava por varias razones.

Conseguimos la atención más cercana al cliente, nos fijamos en cada rincón de tu jardín, sabemos recomendarte siempre qué es lo mejor para tu jardín, pensamos en tu presupuesto, en lo que te puedes permitir y en lo que no, sabemos negociar, sabemos adaptarnos y siempre tenemos otra opción. Buscamos la máxima perfección dentro del gusto de cada cliente, y la razón más relevante, se que tocamos todos los ámbitos que conllevan un jardín, desde que se idea, hasta que esta totalmente mantenido.

Hacemos muchos trabajos que otras empresas prescinden, como trabajos de altura, cruzados profesionales, ligamentos de planta a medida, obras y mantenimientos de cualquier dimensión, diseño, controlamos básicamente todo tu sistema de riego automático, controlamos cerrados, céspedes artificiales y otros … Sobre todo, colaboramos con otras empresas para trabajos muy específicas.

Puedes contactarnos y pedirnos lo que desees en relación a tu jardín al 647 215 111 o enviar un correo a monverd@emailoficial.com, si te interesa nuestro contenido puedes encontrarnos en Instagram : @mon.verd.oficial o en Facebook: Món Verd / Mundo Verde / Green World.

The most complete gardening company?

Món Verd Verde / Mundo Verde / Green World is considered the most complete gardening company in Costa Brava for several reasons.

We get the closest attention to the client, we look at every corner of your garden, we always recommend what is best for your garden, we think about your budget, what you can afford and where you cannot, weknow how to negotiate, we know adapt and we always have another option. We seek the maximum perfection within the taste of each client, and the most relevant reason, I know that we touch all the areas that involve a garden, from the moment it is designed until it is fully maintained.

We do many jobs that other companies dispense with, such as height jobs, professional crusaders, custom plant ligaments, works and maintenance of any dimension, design, we basically control your entire automatic irrigation system, we control gates, artificial lawns and others … Above all, we collaborate with other companies for very specific jobs.

You can contact us and ask us what you want in relation to your garden at 647 215 111 or send an email to monverd@emailoficial.com, if you are interested in our content you can find us on Instagram: @mon.verd.oficial or on Facebook: Món Verd / Mundo Verde / Green World.