Manteniment

Mantenim amb eficàcia.

Sempre que se'ns permet, pretenem que on treballem no hi hagi cap desperfecte ni falta de manteniment a cap dels àmbits.

Àmbits:

Jardins: Mantenir els jardins sense cap resta de brossa, segar la gespa, mantenir l'arbrat i tanques de petites dimensions sempre podats i retallats, mantenir els parterres treballats i el sense mala herba, i prevenir i tractar amb contundència qualsevol plaga o malaltia.
Zones Verdes: Mantenir les zones verdes netes i segar sempre la gespa.
Petits Cultius: Mantenir la fruita i la verdura adequadament, aplicar mètodes de prevenció i lluita contra plagues i malalties, no deixar que les males herbes envaeixin el terreny de cultiu i mantenir les zones de terra ben treballades.
Artificial: Mantenir els nostres fil ferrats i sistemes de enjardinament artificial, i assegurar-nos de què es trobin sempre en bon estat i de què no hi hagi desperfectes en les gespes artificials i tanques.
Sistemes de reg: Mantenir tot el sistema de reg en funcionament, què els programadors estiguin programats i en bon estat, que emetin l'aigua necessària, i què no hi hagi cap mena de desperfecte al material instal·lat de reg.

Mantenemos con eficacia.

Siempre que se nos permite, pretendemos que donde trabajamos no haya ningún desperfecto ni falta de mantenimiento en ninguno de los ámbitos.

Ámbitos:

  • Jardines: Mantener los jardines sin ningún resto de basura, segar el césped, mantener el arbolado y setos de pequeñas dimensiones siempre podados y recortados, mantener los parterres trabajados y sin maleza, prevenir y tratar con contundencia cualquier plaga y / o enfermedad.
  • Zonas Verdes: Mantener las zonas verdes limpias y segar siempre el césped.
  • Pequeños Cultivos: Mantener la fruta y la verdura adecuadamente, aplicar métodos de prevención y lucha contra plagas y enfermedades, no dejar que las malas hierbas invadan el terreno de cultivo y mantener las zonas de tierra bien trabajadas.
  • Artificial: Mantener nuestros alambrados y sistemas de ajardinamiento artificial, y asegurarnos de que se encuentren siempre en buen estado y de que no haya desperfectos en los céspedes artificiales y vallas.
  • Sistemas de riego: Mantener todo el sistema de riego en funcionamiento, que los programadores estén programados y en buen estado, que emitan el agua necesaria, y que no haya ningún tipo de desperfecto en el material de riego instalado.

We maintain effectively.

Whenever we are allowed, we intend that where we work there is no damage or lack of maintenance in any of the areas.

Scopes:

  • Gardens: Maintain the gardens without any remains of garbage, mow the lawn, keep the woodland and small hedges always trimmed and trimmed, keep the flower beds worked and without weeds, prevent and forcefully treat any pest and / or disease.
  • Green Areas: Keep green areas clean and always mow the lawn.
  • Small Crops: Maintain the fruit and vegetables properly, apply methods of prevention and fight against pests and diseases, do not let weeds invade the farmland and keep the land areas well worked.
  • Artificial: Maintain our fences and artificial landscaping systems, and ensure that they are always in good condition and that there are no damages to artificial lawns and fences.
  • Irrigation systems: Keep the entire irrigation system in operation, that the programmers are programmed and in good condition, that they emit the necessary water, and that there is no damage to the installed irrigation material.