Mantenimiento

Mantenim amb eficàcia.

Sempre que se’ns permet, pretenem que on treballem no hi hagi cap desperfecte ni falta de manteniment a cap dels àmbits.

Àmbits:

  • Jardins: Mantenir els jardins sense cap resta de brossa, segar la gespa, mantenir l’arbrat i tanques de petites dimensions sempre podats i retallats, mantenir els parterres treballats i el sense mala herba, i prevenir i tractar amb contundència qualsevol plaga i/o malaltía.
  • Zones Verdes: -Mantenir les zones verdes netes i segar sempre la gespa.
  • Petits Cultius: – Mantenir la fruita i la verdura adequadament, aplicar mètodes de prevenció i lluita contra plagues i malaltíes , no deixar que les males herbes invaeixin el terreny de cultiu i mantenir les zones de terra ben treballades.
  • Artificial: -Mantenir els nostres filferrats i sistemes de jardinament artificial, i assegurar-nos de què es trobin sempre en bon estat i de què no hi hagi desperfectes en les gespes artificials i tanques.
  • Sistemes de reg: -Mantenir tot el sistema de reg en funcionament, què els programadors estiguin programats i en bon estat, que emetin l’aigua necessària, i què no hi hagi cap mena de desperfecte al material instal·lat de reg.

We maintain effectively.

Whenever we are allowed, we intend that where we work there is no damage or lack of maintenance in any of the areas.

Scopes:

  • Gardens: Maintain the gardens without any remains of garbage, mow the lawn, keep the woodland and small hedges always trimmed and trimmed, keep the flower beds worked and without weeds, prevent and forcefully treat any pest and / or disease.
  • Green Areas: Keep green areas clean and always mow the lawn.
  • Small Crops: – Maintain the fruit and vegetables properly, apply methods of prevention and fight against pests and diseases, do not let weeds invade the farmland and keep the land areas well worked.
  • Artificial: Maintain our fences and artificial landscaping systems, and ensure that they are always in good condition and that there are no damages to artificial lawns and fences.
  • Irrigation systems: Keep the entire irrigation system in operation, that the programmers are programmed and in good condition, that they emit the necessary water, and that there is no damage to the installed irrigation material.

 

Category:
Date:
Tags: